VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE (dále jen VSP SPO)

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb uzavřené spotřebitelem prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.epam.eu, www.epam.cz a www.tibetska-medicina.cz a stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího spotřebitele.
2. Obchodní podmínky, jež stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího podnikatele nebo dalších osob, které nejsou obecně závaznými právními předpisy považovány za spotřebitele, se nacházejí pod odkazem Všeobecné smluvní podmínky pro podnikatele.
3. Společnost EPAM Distribution, s.r.o., IČ: 27878945, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 123673, jako prodávající - provozovatel Internetového obchodu www.epam.eu, www.epam.cz, www.tibetska-medicina.cz prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží a služby, které jsou plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží a služeb.

II.
Uzavření smlouvy

1. Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícímu prostřednictvím rozhraní internetového obchodu prodávajícího, emailové nebo telefonické objednávky, je návrhem smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží nebo poskytnutí služby uvedených v objednávce. Pro takové smlouvy se uplatní informace o zboží a službách včetně jejich ceny zveřejněné na stránce Internetového obchodu www.epam.eu, www.epam.cz, www.tibetska-medicina.cz v době odeslání objednávky kupujícím.
2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP SPO a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP SPO vázán. Po odeslání objednávky není možné opravit chybu vzniklou při zadávání dat před podáním objednávky.
3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky a předpokládaný termín doručení zboží nebo poskytnutí služeb s přihlédnutím mj. ke stavu skladových zásob prodávajícího. Tímto potvrzením se smlouva mezi prodávajícím a kupujícím považuje za uzavřenou. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu, nebo od uzavřené smlouvy před dodáním zboží nebo poskytnutím smlouvy odstoupit.
4. Smlouvu dle těchto VSP SPO lze uzavřít v českém, anglickém nebo německém jazyce
5. Uzavřená smlouva je po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy uložena u prodávajícího, který k ní kupujícímu po tuto dobu v případě prokázání oprávněného právního zájmu kupujícího umožní kupujícímu přístup.
6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno nejpozději zároveň s objednávkou.
7. Pokud prodávající neobstará zboží nebo služby a neodevzdá, resp. neposkytne, je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, předmětná smlouva bez dalšího zaniká.
8. Je-li ke zboží nebo službě poskytováno bezúplatně další zboží nebo služba, považuje se takovéto poskytnutí za darování, přičemž příslušná darovací smlouva je smlouvou závislou na smlouvě hlavní. Na uzavření takovéto darovací smlouvy nemá kupující právní nárok.

III.
Cena zboží a služeb a způsob úhrady ceny zboží a služeb

1. Cenu zboží a služeb uvedenou na stránce Internetového obchodu www.epam.eu, www.epam.cz, www.tibetska-medicina.cz pod odkazem Ceníky je možné hradit:
a) v hotovosti při osobním odběru zboží ve skladu prodávajícího;
b) převodem na bankovní účty prodávajícího za podmínky uvedené v čl. IV.;
c) na dobírku v případě zaslání zboží na území České republiky
d) GoPay platba
2. Cena je platná v okamžiku zaslání objednávky zboží nebo služeb kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např. zásadní kurzové rozdíly, nadměrná inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží a služeb.
3. Prodávající považuje cenu za uhrazenou teprve po připsání celé ceny za objednané zboží a služby ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží a služby převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně je dle způsobu odběru zboží a služeb připočítána částka za přepravu na místo určené kupujícím.

IV.
Dodací podmínky, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží prvnímu dopravci nebo poskytne službu, při osobním odběru – sklad prodávajícího.
2. Dodací lhůta činí 15 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. V případě nemožnosti dodržení dodací lhůty prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí o nové dodací lhůtě. Při přebírání zboží nebo služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží, a shodnost se smlouvou uzavřenou s prodávajícím a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci nebo prodávajícímu. Prodávající doporučuje v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!
3. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.
4. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
6. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu, nebo ponechat na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo poskytnutím služby a jeho případným uskladněním u dopravce.
7. V případě, že kupující zboží nebo službu z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží nebo poskytnout službu zaniká.
8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
9. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím nebo službou fakturu. Kupující je povinen dodané zboží nebo poskytnutou službu a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady nebo rozpor se smlouvou bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nebo poskytnutá služba nesouhlasí s obsahem zaslané objednávky a připojené faktury V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
10. Všechny zásilky jsou expedovány Českou poštou s.p. nebo GLS General logistics Czech Republic, s.r.o. (dále jen „GLS“).
11. Cena přepravného a balného při zaslání zboží na území České republiky při využití dopravce:
a) Česká pošta, s.p. při nákupu do 1 499,-Kč vč. DPH činí poštovné 130,- Kč, doběrečné 50,- Kč, celkem tedy 180,- Kč;
b) Česká pošta, s.p při nákupu od 1 500,-Kč vč. DPH je ZDARMA;
c) Česká pošta, s.p při platbě předem na proforma fakturu činí 130,- Kč;
d) GLS při nákupu do 1 499,-Kč vč. DPH činí poštovné 70, Kč, doběrečné 50,- Kč, celkem tedy 120,- Kč;
e) GLS při nákupu od 1 500,-Kč vč. DPH je ZDARMA;
f) GLS při platbě předem na proforma fakturu (objednávkový list) činí 70,- Kč.
12. Cena přepravného a balného při zaslání zboží na území Slovenské republiky:
- při nákupu do 100,- EUR vč. DPH činí 400,- Kč (14,82,- EUR), a to Českou poštou
- při nákupu do 100,- EUR vč. DPH činí 300,-Kč (11,11,- EUR), a to společností GLS
- při nákupu nad 100,- EUR vč. DPH je ZDARMA.
13. Cenu přepravy a balného hradí odběratelé ze zemí Evropské unie mimo Českou republiku a Slovenskou republiku v plné výši dle platného ceníku dopravce bez ohledu na cenu objednávky. Cena přepravy a balného se napočítává při objednávání automaticky podle váhy zboží.
14. Žádá-li kupující v souladu s obecně závaznými právními předpisy dodání zboží nebo poskytnutí služby za cenu bez DPH, je povinen tuto skutečnost uvést do poznámky při objednání zboží nebo služby, příp. odeslat email na adresu prodávajícího objednavky@epam.eu, uvést v něm své DIČ a doložit oprávněnost tohoto svého požadavku příslušnými doklady. V případě nesplnění těchto podmínek je kupujícímu účtována plná cena včetně DPH.
15. Platbu za zboží nebo službu v případě objednávky a následném zaslání zboží nebo poskytnutí služby je možné uskutečnit předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, který bude kupujícímu sdělen v potvrzení objednávky a vystavené proforma faktuře. Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Bankovní poplatky hradí prodávající (OUR).
16. Zboží nezasíláme do států mimo EU.

V.
Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží nebo poskytnutí služby za podmínek dle § 1829 a souvisejících ustanovení občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 89/2012 Sb.) odstoupit od smlouvy.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu odstoupit od uzavřené smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře, který je součástí těchto VSP SPO.
3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, nastane-li některá z okolností dle § 1837 občanského zákoníku v platném znění. Mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, dále nelze odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5. Prodávající se v případě oprávněného odstoupení od smlouvy zavazuje vrátit kupujícímu cenu zboží nebo služby, poníženou o prokazatelné a nezbytné účelně vynaložené náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží nebo služby, nejde-li o případ dle § 1836 občanského zákoníku v platném znění. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000,- Kč. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nebo její části.
6. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.
7. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky a práva kupujícího z vadného plnění ve smyslu § 1811 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku v platném znění se rovněž řídí občanským zákoníkem v platném znění a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. Místem uplatnění záruky a práv z vadného plnění je sklad prodávajícího nacházející se na adrese Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10.
8. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží nebo služby v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.
9. Reklamace musí obsahovat:
• datum objednání zboží nebo služby nebo doklad o zaplacení zboží nebo služby;
• popis závady a informaci, který ze způsobů vyřízení reklamace kupující navrhuje;
• kontaktní údaje kupujícího včetně funkční e-mailové adresy;
• vadné zboží nebo specifikaci vadné služby;
• podpis kupujícího.
10. V případě dodržení výše uvedených podmínek kupující o reklamaci rozhodne a vyřídí ji nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
11. Přepravu na místo uplatnění reklamace hradí v případě neoprávněné reklamace kupující.
12. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží nebo služby, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje prodávající v rozsahu určeném obecně závaznými právními předpisy.

VI.
Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo, PSČ, datum narození, pohlaví (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, který je tak jejich správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím kupujícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
5. Kromě osob dopravujících zboží nebo poskytujících služby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány či zpřístupněny třetím osobám.
6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, o čemž prodávající kupujícího předem vyrozumí.
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupujícím dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně, vážně a svobodně.
9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
10. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátitse přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
12. Kupující prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
13. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z příslušné smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII.
Alternativní řešení sporů

1. Kupující spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

VII.
Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.
3. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za osobu, jejíž smluvní vztah podléhá Všeobecným obchodním podmínkám pro podnikatele.
4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
5. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či kupující poruší své povinnosti z uzavřené smlouvy (včetně VSP SPO).
8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na stránce Internetového obchodu www.epam.eu, www.epam.cz, www.tibetska-medicina.cz v den odeslání objednávky kupujícího.
2. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží nebo službu včetně případných nákladů na přepravu a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
3. Práva a povinnosti těmito VSP SPO se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku v platném znění.
5. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.
6. Informační oznámení dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů:
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.
7. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží nebo poskytnutí služby vázán.

Platnost od 1. 10. 2017 do odvoláníOznámení o odstoupení od smlouvy:

- Adresát:

EPAM Distribution, s.r.o.

Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží /poskytnutí těchto služeb (*)


- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.